Integritetspolicy online (Privacy Policy)

Senast uppdaterad: 20 juli 2023

Detta integritetsmeddelande för Online tops casino ("vi", "oss", "oss" eller "vår"), beskriver hur och varför vi kan samla in, lagra, använda och/eller dela ("behandla") din information när du använder våra tjänster ("Tjänster"), till exempel när:

 • Besök vår webbplats på , eller någon av våra webbplatser som länkar till detta integritetsmeddelande
 • Kontakta oss på andra sätt, t.ex. via försäljning, marknadsföring eller evenemang
Frågor eller funderingar? Genom att läsa detta integritetsmeddelande får du hjälp att förstå dina rättigheter och val när det gäller integritet. Om du inte samtycker till våra policyer och vår praxis ska du inte använda våra tjänster. Om du fortfarande har några frågor eller funderingar kan du kontakta oss på +46 0320-3894095.

SAMMANFATTNING AV VIKTIGA PUNKTER

Denna sammanfattning innehåller de viktigaste punkterna i vårt integritetsmeddelande, men du kan läsa mer om alla dessa ämnen genom att klicka på länken efter varje viktig punkt eller genom att använda vårt index för att hitta det avsnitt du letar efter.

Vilka personuppgifter vi behandlar?? När du besöker, använder eller bläddrar i våra tjänster kan vi behandla personuppgifter beroende på hur du interagerar med oss och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Mer information om de personuppgifter du lämnar till oss.

Behandlar vi känsliga personuppgifter?? Vi behandlar inte känsliga personuppgifter.

Får vi information från tredje part??? Vi tar inte emot information från tredje part.

Hur vi behandlar din information?? Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhets- och bedrägeribekämpningssyften och för att följa lagen. Vi kan också behandla dina uppgifter för andra ändamål med ditt samtycke. Vi behandlar endast dina uppgifter när vi har en giltig rättslig anledning att göra det. Mer information om hur vi behandlar din information.

I vilka situationer och med vilka parter delar vi personuppgifter?? Vi kan dela information i specifika situationer och med specifika tredje parter. Mer information om när och med vem vi delar dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?? Beroende på var du befinner dig geografiskt kan tillämplig dataskyddslagstiftning innebära att du har vissa rättigheter i förhållande till din personliga information. Mer information om dina integritetsrättigheter.

Hur du utövar dina rättigheter? Det enklaste sättet att utöva dina rättigheter är genom att besöka +46 0320-3894095, eller genom att kontakta oss. Vi kommer att överväga och agera på alla förfrågningar i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Vill du veta mer om vad vi gör med den information vi samlar in??? Läs igenom sekretessmeddelandet i sin helhet.

1. VILKEN INFORMATION VI SAMLAR IN?

Personuppgifter som du lämnar till oss

I ett nötskal: Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss.

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du uttrycker ett intresse för att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på tjänsterna eller på annat sätt när du kontaktar oss.

Känslig information. Vi behandlar inte känsliga uppgifter.

Alla personuppgifter som du lämnar till oss måste vara sanna, fullständiga och korrekta, och du måste meddela oss om eventuella ändringar av dessa personuppgifter.

2. HUR VI BEHANDLAR DIN INFORMATION?

Sammanfattningsvis: vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhets- och bedrägeribekämpningssyften och för att följa lagen. Vi kan också behandla dina uppgifter för andra ändamål med ditt samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter av en mängd olika skäl, beroende på hur du interagerar med våra tjänster, inklusive:

 • För att begära feedback. Vi kan behandla dina uppgifter när det är nödvändigt för att begära din feedback och kontakta dig om din användning av våra tjänster.
 • För att skicka personlig reklam till dig. Vi kan behandla din information för att utveckla och visa personligt innehåll och reklam som är skräddarsydd efter dina intressen, din plats och mer. Mer information finns i vårt meddelande om cookies: /cookies/.
 • För att avgöra hur effektiva våra marknadsförings- och reklamkampanjer är. Vi kan behandla din information för att bättre förstå hur vi kan förse dig med marknadsföring och reklamkampanjer som är mer relevanta för dig.
 • För att spara eller skydda en persons vitala intresse. Vi kan behandla din information när det är nödvändigt för att spara eller skydda en individs vitala intresse, till exempel för att förhindra skada.

3. PÅ VILKEN LAGLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER???

Kort sagt: vi behandlar endast dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt och vi har ett giltigt rättsligt skäl (dvs. vi har ett giltigt rättsligt skäl att behandla dina personuppgifter).e. rättslig grund) för att göra det i enlighet med tillämplig lag, t.ex. med ditt samtycke, för att följa lagar, för att tillhandahålla tjänster till dig för att ingå eller fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla våra legitima affärsintressen.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och den brittiska GDPR kräver att vi förklarar de giltiga rättsliga grunder som vi åberopar för att behandla dina personuppgifter. Vi kan därför förlita oss på följande rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter:

 • samtycke. Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss tillstånd (i.e. samtycke) för att använda dina personuppgifter för ett specifikt ändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Mer information om hur du återkallar ditt samtycke.
 • Berättigade intressen. Vi kan behandla dina uppgifter om vi anser att det är rimligt nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen och dessa intressen inte åsidosätter dina intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Vi kan till exempel behandla dina personuppgifter för några av de syften som beskrivs ovan för att:
 • För att utveckla och visa reklaminnehåll som är personligt anpassat och relevant för våra användare
 • För att stödja våra marknadsföringsaktiviteter
 • förstå hur våra användare använder våra produkter och tjänster så att vi kan förbättra användarupplevelsen
 • Rättsliga skyldigheter. Vi kan behandla dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, t.ex. att samarbeta med en brottsbekämpande myndighet eller tillsynsmyndighet, utöva eller försvara våra rättsliga rättigheter eller lämna ut dina uppgifter som bevis i en rättstvist där vi är inblandade.
 • Vitala intressen. Vi kan behandla dina uppgifter om vi anser att det är nödvändigt för att skydda dina vitala intressen eller en tredje parts vitala intressen, till exempel situationer som innebär potentiella hot mot en persons säkerhet.

4. NÄR OCH MED VEM VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER?

Sammanfattningsvis: Vi kan dela information i specifika situationer som beskrivs i detta avsnitt och/eller med följande tredje parter.

Vi kan behöva dela dina personuppgifter i följande situationer:

 • Överföring av verksamhet. Vi kan dela eller överföra dina uppgifter i samband med, eller under förhandlingar om, en fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet från ett annat företag.

5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER??

Sammanfattningsvis: Vi kan använda cookies och andra spårningstekniker för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (t.ex. webbfyrar och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan neka vissa cookies finns i vårt Cookie Notice: /cookies/.

6. HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DIN INFORMATION?

Sammanfattningsvis: vi behåller din information så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande, om inte annat krävs enligt lag.

Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i detta integritetsmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (t.ex. skatt, redovisning eller andra rättsliga krav).

När vi inte längre har ett legitimt affärsbehov av att behandla dina personuppgifter kommer vi att radera eller anonymisera den informationen eller, om detta inte är möjligt (till exempel för att dina personuppgifter har lagrats i säkerhetskopior), kommer vi att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolera dem från ytterligare behandling tills det är möjligt att radera dem.

7. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN BARN??

Sammanfattningsvis: Vi samlar inte medvetet in uppgifter från eller marknadsför till barn under 18 år.

Vi gör inga medvetna förfrågningar eller marknadsföringar till barn under 18 år. Genom att använda tjänsterna intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en minderårig och samtycker till att tjänsterna används av en sådan beroende minderårig. Om vi får reda på att personuppgifter har samlats in från användare under 18 år kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådana uppgifter från våra register. Om du är medveten om några uppgifter som vi har samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på +46 0320-3894095.

8. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER??

Kort sagt: i vissa regioner, t.ex. Sverige, har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över dina personuppgifter. Du kan när som helst granska, ändra eller avsluta ditt konto.

I vissa regioner (t.ex. ) har du vissa rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar. Dessa rättigheter kan omfatta (i) begäran om tillgång till och erhållande av en kopia av dina personuppgifter, (ii) begäran om rättelse eller radering, (iii) begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och (iv) i tillämpliga fall, dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan göra en sådan begäran genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i avsnittet "HUR DU KONTAKTAR OSS OM DETTA MEDDELANDE"?nedan.

Vi kommer att överväga alla sådana förfrågningar och agera på dem i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Om du befinner dig i EES eller Storbritannien och anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt har du också rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i din medlemsstat eller till den brittiska dataskyddsmyndigheten.

Om du befinner dig i Schweiz kan du kontakta den federala dataskydds- och informationskommissionären.

Återkallande av ditt samtycke: Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter, vilket kan vara uttryckligt och/eller underförstått samtycke beroende på tillämplig lag, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnittet "HUR KAN DU KONTAKTA OSS I SAMBAND MED DET HÄR MEDDELANDET"??nedan.

Observera dock att detta inte kommer att påverka lagligheten i behandlingen före ditt återkallande och inte heller, om det är tillåtet enligt tillämplig lag, kommer det att påverka behandlingen av dina personuppgifter som utförs på grundval av andra lagliga grunder för behandling än samtycke.

Cookies och liknande teknik: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du ställa in din webbläsare så att den raderar cookies och nekar cookies. Om du väljer att ta bort eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster i våra tjänster. Mer information finns i vårt Cookiemeddelande: /cookies/.

Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du skicka ett e-postmeddelande till +46 0320-3894095.

9. KONTROLLER FÖR "SPÅRA INTE"-FUNKTIONER

De flesta webbläsare och vissa operativsystem och mobila applikationer innehåller en Do Not Track ("DNT") funktion eller inställning som du kan aktivera för att ange din integritetspreferens att inte ha data om dina online-surfaktiviteter övervakade eller insamlade. För närvarande har ingen enhetlig teknisk standard för att känna igen och tillämpa DNT-signaler slutförts. Därför svarar vi för närvarande inte på DNT-signaler från webbläsare eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt beslut att inte bli spårad online. Om vi antar en standard för onlinespårning som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta integritetsmeddelande.

10. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE??

Kort sagt: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande när det är nödvändigt för att fortsätta att följa tillämpliga lagar.

Vi kan komma att uppdatera detta integritetsmeddelande från tid till annan. Den uppdaterade versionen kommer att anges med ett uppdaterat "Reviderad"-datum och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande kan vi meddela dig genom att publicera ett meddelande om sådana ändringar på en framträdande plats eller genom att skicka ett meddelande direkt till dig. Vi uppmuntrar dig att ofta läsa detta integritetsmeddelande för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din information.

11. HUR DU KAN KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på +46 0320-3894095 eller kontakta oss via post på

Online tops casino Nybrogatan 34, plan 2, 114 39 Stockholm +46 0320-3894095 Sverige

12. HUR DU KAN GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DE UPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG??

Du har rätt att begära tillgång till, ändra eller radera de personuppgifter som vi samlar in om dig. För att begära att få granska, uppdatera eller radera dina personuppgifter, vänligen besök: +46 0320-3894095.